Slovní druhy

Doplňte i/í / y,ý do neúplných slov. Z každé věty postupně vypište nejprve podstatná jména a poté slovesa.
Vsoký mslvec po vdařeném lovu rozdmchal ohniště.
, ,

Každé slovčko si pečlvě promsli.


V schravých podzmních týdnech budeme bstře hldat.

,
Všude blzko nás se třptilo blé chmří.