Category: Český jazyk

Čtení – práce s textem

Organizace hodin čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější. Žák má svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Může si ho přečíst vlastním tempem. Poté si samostatně podle úkolů v čítance či na počítači vyzkouší,...

Opakování na úvod

V úvodním opakování nás čeká shrnutí nejdůležitějšího učiva 2. ročníku. 1) Doplňujeme do vět vhodná slova: cvičení 2) Do básně doplníme vhodná písmena podle nápovědy: cvičení 3) Do slovních spojení doplníme vynechaná písmena podle...

Základní skladební dvojice

První seznámení se základními větnými členy a jejich vztahy. Hledáme základní skladební dvojici podle otázek. 1) Na základě otázek zapisujeme základní skladební dvojice: cvičení 2) Na základě otázek zapisujeme základní skladební dvojice: cvičení 3) Na...

Nauka o slově

Zopakujeme si a procvičíme význam slov, přidáme slova příbuzná. 1) Slova v závorce nahrazujeme slovy podobného významu: cvičení 2) Doplňujeme slova stejného nebo podobného významu: cvičení 3) Doplňujeme slova souznačná: cvičení 4) Doplňujeme slova...

Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Postupně zvládáme všechny řady vyjmenovaných slov. Trénujeme pravopis po obojetných souhláskách uvnitř slov. 0. Souhrn vyjmenovaných slov Řady vyjmenovaných slov poslouží k naučení a opakování jednotlivých řad. Příslušný list vytiskneme, rozstříháme na jednotlivá vyjmenovaná...

Slovní druhy

Opakujeme slovní druhy – jejich pořadí i jednotlivé druhy slov. Podrobněji probereme podstatná jména (obecná a vlastní). 1. Pořadí slovních druhů a) Uspořádáme názvy slovních druhů: cvičení b) Přiřadíme názvy slovních druhů k číslům:...

Podstatná jména

Uvědomíme si, co to jsou tvary stejného slova. Zaměříme se na číslo, rod a pád podstatných jmen. 1. Tvary slova a) Ve slovech doplníme vynechaná písmena a poté vypíšeme všechny tvary slova bylina: cvičení...

Slovesa

Zopakujeme si poznávání sloves, procvičíme určování času, čísla a osoby. Naučíme se poznávat infinitiv (neurčitek). 1. Poznávání sloves a) Opakujeme slovní druhy: cvičení b) Slova roztřídíme na podstatná jména a slovesa: cvičení 2. Čas...

Souvětí

Procvičíme si spojování vět do souvětí s využitím spojovacích výrazů. Poznáváme větné vzorce. a) Doplníme vynechaná písmena, najdeme souvětí a zapíšeme jejich větný vzorec: cvičení b) K větným vzorcům přidáváme souvětí, které k nim...

Závěrečné opakování

Procvičení a shrnutí probraného učiva českého jazyka ve třetím ročníku spolu se závěrečnou prací. a) Doplníme vynechaná i,í / y,ý: cvičení b) Doplníme neúplná slova: cvičení c) Do písní doplníme tvary sloves. K vypsaným...